SCAPTOPARA
Untitled Document

Гражданска инициатива

за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград

PRESS RELEASE

След Наше писмо, изпратено до Министерството на културата, в което се напомнят задълженията на отговорните и контролиращите институции (конкретно Инспектората за опазване на културното наследство към МК), на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград, беше предприета, макар и със закъснение, аварийна консервация на разкритите по време на археологическите проучвания архитектурни останки.

В тази връзка Инициативният комитет за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград. декларира следното:

1. Аварийната консервация е приложена само на ИЗБРАНИ архитектурни структури. НЕ СА КОНСЕРВИРАНИ (защитени от атмосферните влияния) цялата сграда на римската вила, съпътстващите производствени съоръжения и др. археологически и архитектурни съоръжения, които са разкрити по време на проучванията.

2. Не са спазени изискванията на ЗКН (Закона за културното наследство), които ясно делегират отговорността по опазване на обекта на научния ръководител.

3. Не са спазени изискванията на ЗКН, които определят контролиращият орган (Инспекторатът за опазване на културното наследство) да изисква и прилага мерки по опазването на културните ценности в държавата.

4. Съществува реална опасност от разрушаване и заличаване на археологическите останки при гр. Благоевград! Ясно декларираните намерения на министъра на културата, както и на ръководството на АПИ да съхранят и развият този исторически, археологически и културен обект НЯМА ДА БЪДАТ ОСЪЩЕСТВЕНИ поради ЛИПСАТА НА ОБЕКТ!


ОПРЕДЕЛЯМЕ тези действия на научния ръководител (доц. д-р. Здравко Димитров), на Инспектората за опазване на културното наследство, на министъра на културата, на ръководството на АПИ като АДМИНИСТРАТИВЕН ТРИК, който цели избягване на отговорност, окончателно заличаване на обекта при Благоевград и унищожаване на културно-историческото наследство на региона.

НАСТОЯВАМЕ:

1. ВСИЧКИ документи, касаещи проучването, резултатите и оценката на въпросния археологически обект;

2. ВСИЧКИ документи, касаещи изразходваните обществени средства за проучването;

3. ВСИЧКИ документи, касаещи контролирането и администрирането на проучването;

4. ВСИКЧИ документи, касаещи обществения ангажимент за социализация и адаптация на въпросния обект,

ДА СТАНАТ ОБЩЕСТВЕНО ДОСТОЯНИЕ!

В тази връзка внесохме в министъра на културата Заявление за достъп до обществена информация с настояване да бъдат предоставени всички, изброени по-горе документи.

НАПОМНЯМЕ, че според разпоредбите на ЗКН и Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания (издадена от Министерството на културата), Приложение 3 „Разходите за теренна консервация могат да бъдат до 30 % от общата сума за теренното археологическо проучване.“, което за въпросният обект достига сумата от 900 000 лева !!!

С уважение:

Инициативен комитет за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВ

ДО KMETA НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Д-Р АТАНАС КАМБИТОВ

ДО ИНЖ. СВЕТОСЛАВ ГЛОСОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ УС НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ: Гражданска инициатива за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С това писмо бихме искали да изкажем благодарност на Министъра на културата за изпълнения ангажимент и осъществяването на среща между всички компетентни и отговорни институции за обсъждане на проблема с опазването на археологическия обект до град Благоевград, за която настоявахме в наше писмо от 27.09.2018г.

На срещата бяха поети конкретни ангажименти от Агенция пътна инфраструктура, Министерството на културата, Съюза на архитектите в България, Община Благоевград, които се надяваме да бъдат изпълнени в най-скоро време.

Искаме да подчертаем обаче, че детайлите, касаещи консервацията , реставрацията и адаптацията на археологическия обект останаха предмет на бъдеща дискусия, зависеща от конкретни архитектурни проекти. В ТАЗИ ВРЪЗКА НАСТОЯВАМЕ:

1. Проектите, касаещи демонтирането и преместването на архитектурните останки, теренната консервация на структурите, които остават на място, социализацията и адаптацията на цялостния комплекс да бъдат публично достояние, предмет на обсъждане с представители на Инициативния комитет и обект на обществен мониторинг.

2. При изготвянето на проектите да бъде взето под внимание следното:

- Засегнатите от трасето на магистралата архитектурни комплекси Мавзолей включващ погребални камери и съпътстващи сгради и Източна жилищна част на римската вила, включваща апсидална сграда (обявена за черква) и вътрешен двор с верижни помещения да бъдат преместени в тяхната цялост! Не подлежи на компромис вариант, в който отделни сгради или съоръжения ще бъдат откъснати от тяхната архитектурна среда и поставени без контекст на друго място.

- Теренната консервация на Западната жилищна част на римската вила трябва да обхване всички археологически структури! При проучването са открити голям брой производствени съоръжения (пещи за производство на битова и строителна керамика), които характеризират обекта като голям производствен център. Разрушаването на тези съоръжения е недопустимо. Точно обратното – за тях трябва да бъдат положени специални грижи. Положителен пример за подобен в това отношение обект е римската вила при Павликени, където производствените съоръжения са акцент на археологическия парк.

Вярваме, че работата по съхраняване в максимално автентичен вид, адаптиране и превръщане на археологическия обект до Благоевград в атрактивен музей на открито ще продължи в същия конструктивен дух и комуникация между отделните институции. В същото време се надяваме, че всички тези дейности няма да доведат до създаването на поредната „бутафорна измислица“, каквито примери в България вече има много.

ПРИЛАГАМЕ: Ситуационен план на разкритите при с. Покровник, община Благоевград архитектурни останки (Римска вила, Мавзолей и производствени съоръжения) с Предложение за преместване на комплексите, засегнати от трасето на АМ СТРУМА.

PRESS RELEASE

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ на Гражданска инициатива за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

На 9.10.2018 г. в сградата на Община Благоевград се състоя среща за обсъждане възможностите за запазване, експониране и социализация на обекта, известен като „Скаптопара“ до Благоевград. На срещата присъстваха министъра на културата Боил Банов, Атанас Камбитов (кмет на Община Благоевград), Бисер Михайлов (областен управител на Благоевград), инж. Светослав Глосов (председател на УС на АПИ), инж. Дончо Атанасов (член на УС на АПИ), арх. Георги Бакалов (председател на Съюза на архитектите в България), Александър Трайков (главен директор на ГД Инспекторат за опазване на културното наследство), представители на Инициативния комитет за спасяването на Скаптопара с председател Лазар Андреев.

Присъстващите бяха единодушни за необходимостта от запазване на археологическия обект в неговия автентичен вид и за положителния ефект, който неговата социализация ще има за развитието на региона.

От съответните институции бяха поети следните конкретни ангажименти:

1. Агенция пътна инфраструктура ще финансира дейностите по демонтиране, преместване и експониране на архитектурните останки, които ще бъдат засегнати от трасето на автомагистрала Струма (римски мавзолей и апсидална сграда); ще финансира теренната и интегрираната консервация на архитектурните останки, които няма да бъдат засегнати от трасето на автомагистралата (жилищната част на римската вила и прилежащата ѝ банска постройка); ще финансира изработването на съответните архитектурни и инженерни проекти по тези дейности; ще осигури ограждане и охрана на обекта за периода, в който се извършва строителството на магистралата; ще финансира изграждането на съответната пътна инфраструктура за достъп до обекта.

2. Министерството на културата в съдействие с Министерството на регионалното развитие ще финансира продължаването на разкопките извън сервитута на магистралата.

3. Съюзът на архитектите в България ще изработи безвъзмездно идеен проект за социализация на обекта.

4. Община Благоевград ще осигури охрана на обекта след приключването на строителните дейности. Общината в лицето на кмета Атанас Камбитов със съдействието на Министерството на културата се ангажира да работи за превръщането на археологическия обект в атрактивна туристическа дестинация.

Инициативният комитет за спасяването на Скаптопара заявява категоричните си намерения да следи за стриктното спазване на тези ангажименти, както и да окаже обществен мониторинг върху дейностите по демонтиране и преместване на римския мавзолей и апсидалнан сграда. Ще бъдем безкомпромисни по отношение на теренната консервация на обекта, който се руши и в желанието си да запазим всички археологически структури, които не са в границите на трасето на магистралата.

PRESS RELEASE

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ на Гражданска инициатива за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

Уважаеми Дами и Господа,

Бихме желали да ви информираме, че на 18.09.2018г. от 11.00 часа в Министерство на културата на Република България се състоя среща между министъра на културата г-н Боил Банов и Инициативния комитет за спасяването на археологическия обект до село Покровник, Благоевградско.

Срещата се проведе в конструктивен тон като бяха взети под внимание исканията на инициативния комитет. Постигна се съгласие, че ще бъде направено всичко възможно за съхраняването на обекта във възможно най-голяма цялост и ще бъдат търсени конкретни ангажименти от страна на Общинска администрация град Благоевград за неговото бъдещо стопанисване. Министър Банов увери представителите на комитета, че няма да се пренебрегне обществения интерес.

ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ БОЙКО БОРИСОВ

ДО МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТОЙСТВОТО

ДО МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА БОИЛ БАНОВ

ДО KMETA НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД Д-Р АТАНАС КАМБИТОВ

ДО ИНЖ. ДОНЧО АТАНАСОВ ЧЛЕН НА УС НА АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

Относно: Гражданска инициатива за запазване, социализиране и развитие като атрактивна туристическа дестинация на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

УВАЖАЕМИ Г-Н МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Изразяваме категрична позиция, че сме за оптимално решение на проблема със запазване на Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград и продължаване на строителството на магистралата без това да се отрази в негативен аспект и на двете.

Като за нас е важно в най-кратки срокове да възложите организирането на среща между компетентните и отговорни институции и инициативния комитет, на която да се обсъдят възможностите и ангажиментите за запазване, социализиране и създаване на предпоставки за развитие, като атрактивен туристически обект „Археологически парк” на римската вила част от Скаптопара заведена, като Обект 2, находящ се на трасето на АМ СТРУМА, ЛОТ 3.1. в землището на с. Зелен Дол и с. Покровник, общ. Благоевград.

Причината за това e:

1. Липсата на яснота и прозрачност, недосттъчна информираност на гражданите по взетите решения относно запазване на археологическия обект.

2. На срещата на 21.08.2018г. проведена в Министерство на културата, не бяха поканени представители на инициативния комитет.

3. Липсата на отговор от кмета на Благоевград д-р Атанас Камбитов на писмо от 26.05.2018г за отговорността на Община Благоевград относно запазване и развитие на обекта като туристическа дестинация.

4. Липсата на отговор на писмо от 02.08.2018г. от Министъра на регионалното развитие Николай Нанков за среща между отговорни институции и инициативния комитет касаещи възможностите за запазване на обекта и продължаване на строителството на магистралата.

5.Липса на яснота, кой ще стопанисва обекта и какви средства ще са необходими за разработване и реализиране на проект за да се направи археологически парк със съпътстващата инфра-структура необходима за това.

Важно е да се знае, че изразяваме несъгласие със становището умаловажаващо значимостта и ценността на обекта и оспорваме - решението на специализирания експертен съвет за опазване на недвижимите културни ценности от 21.08.2018г. към Министерство на културата, поради членове на комисията, които са в конфликт на интереси.

Untitled Document
Untitled Document